PRAWDOPODOBNIE NAJBARDZIEJ SPORTOWE MIEJSCE W JELENIEJ GÓRZE

PRAWDOPODOBNIE NAJBARDZIEJ SPORTOWE MIEJSCE W JELENIEJ GÓRZE

Polityka prywatności - klauzula informacyjna RODO


Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia

2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016,, „RODO”) informuję, iż:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych podanych w formularzu rezerwacji i zapisu na zajęcia oraz dołączonych do niego oświadczeniach jest Cztery Pory Sportu Marcin Piotrowski ul. Bankowa 13/1 58-500 Jelenia Góra NIP: 611-214-15-65
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy o organizację zajęć sportowych, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Dane osobowe niepełnoletnich kursantów przetwarzane będą w celu organizacji zajęć sportowych na podstawie zgody udzielonej przez ich rodziców / opiekunów prawnych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
  3. po wykonaniu umowy o organizację zajęć ww. dane osobowe będą przetwarzane także w celach związanych z ewentualnym ustalaniem i dochodzeniem roszczeń lub obrony przed nimi (prawnie uzasadniony interes administratora, art. 6 ust. 1 lit f RODO), oraz w celach rachunkowości zgodnie z przepisami prawa (art. 6 ust. 1 lit c),
  4. podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych niepełnoletnich kursantów jest dobrowolne, lecz ich przetwarzanie jest warunkiem zawarcia umowy o organizację zajęć sportowych. Cofnięcie zgody jest równoznaczne z odwołaniem udziału w zajęciach.
  5. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uczestniczące w realizacji przedmiotu umowy, tj. biura rachunkowe, ubezpieczalnia, GOPR, a także podmioty świadczące na rzecz Cztery Pory Sportu Marcin Piotrowski, w zakresie i w celu podanym w pkt b,
  6. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas wykonywania umowy o organizację zajęć sportowych, a po ich zakończeniu – przez okres wymagany przepisami prawa (m.in. ustawa o rachunkowości) lub do czasu wniesienia usprawiedliwionego sprzeciwu albo cofnięcia zgody.
  7. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w sytuacjach określonych przepisami prawa,
  8. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  9. podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy.